Vstup do postulátu

V předvečer slavnosti Povýšení svatého Kříže vstoupila, k radosti Boží i nás všech, naše kandidátka Ludmila do postulátu.

Kéž si ji Pán vede a naplňuje její srdce radostí, že Ho smí následovat cestou zasvěcení se Jemu a službě bližním.